top of page
Casual Business Meeting_edited.jpg
Grey1%20letters%20solid%20transparent_edited_edited.png

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το εργασιακό bullying ή mobbing, η σεξουαλική παρενόχληση όπως και άλλες εκφάνσεις ηθικής, ψυχολογικής ή φυσικής βίας είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στις λίστες χωρών στις οποίες οι εργαζόμενοι βιώνουν τέτοιες συμπεριφορές.

Αν, λοιπόν, βρεθήκατε στον παρόντα ιστοχώρο μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οτιδήποτε και αν σκέφτεστε, πιθανότατα δεν είναι μοναδικό ούτε πρωτόγνωρο. Με δεδομένο ότι περίπου μία στις τρεις γυναίκες έχει παρόμοιες εμπειρίες και ένας στους έξι περίπου εργαζόμενους έχει εμπλακεί σε τέτοιες υποθέσεις ως θύμα ή θύτης, είναι πιθανό να έχουμε ήδη καταγράψει κάποιο περιστατικό ακόμα και στον δικό σας χώρο εργασίας. 

Ασφαλώς υπάρχει μια φαρέτρα νομικών διτάξεων στον Ποινικό Κώδικα και τους Ειδικούς Εργατικούς Νόμους που σας παρέχει ήδη έναν βαθμό ασφάλειας, αλλά ο Νόμος 4808/2021 είναι εξεχόντως σημαντικός για εσάς. 

Μερικές από τις σημαντικές του διατάξεις είναι: 

1. Αξίωση για επανόρθωση και κολασμό της πράξης, ακόμα και μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας

Σύμφωνα με το Αρ. 12, "1. Κάθε πρόσωπο του άρθρου 3 που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του κατά το άρθρο 4, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε σε βάρος του το περιστατικό ή η συμπεριφορά, έχει δικαίωμα, πέραν της δικαστικής προστασίας, προσφυγής ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με τους ν. 3896/2010 (Α’ 207) και ν. 4443/2016 (Α’ 232), καθώς και υποβολής καταγγελίας εντός της επιχείρησης κατά την πολιτική του άρθρου 10." 

2. Υποχρέωση της Επιχείρησης να διαλευκαίνει τα καταγγελλόμενα περιστατικά με Τυποποιημένες και Πάγιες Διαδικασίες που είναι εκ των προτέρων γνωστές σε όλους τους Εργαζομένους

Σύμφωνα με το Αρ. 10, "1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια."

Σύμφωνα με το Αρ. 5 εξ άλλου, "1. Κάθε εργοδότης ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη υποχρεούνται:
α) να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να μην παρεμποδίζουν την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών,
β) να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές,
γ) να παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων περιστατικών,
δ) να αναρτούν στον χώρο εργασίας και να καθιστούν προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές.

3. Αναστροφή του Βάρους Απόδειξης (το θύμα δεν έχει υποχρέωση απόδειξης)

Σύμφωνα με το Αρ. 24 του Νόμου 3896/2010, "Όταν ένα πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου ισχυρίζεται ότι υφίσταται μεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω φύλου, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, και επικαλείται, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, γεγονότα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ή ότι εκδηλώθηκε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση κατά την έννοια του παρόντος νόμου, ο καθ΄ ου φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή, ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών."

4. Απαγόρευση Απόλυσης ή οποιασδήποτε άλλης Κύρωσης στον Καταγγέλλοντα/στην Καταγγέλλουσα

Σύμφωνα με το Αρ. 13, 
"Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου του άρθρου 3, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (Α’ 207) για περιστατικό βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4."Εάν, λοιπόν, η Επιχείρηση που εργάζεστε δεν έχει τυποποιήσει Κώδικα Δεοντολογίας και Πάγιες Πρακτικές Χειρισμού Περιστατικών που εμπίπτουν στο Ν.4808/2021 ή δεν σας έχει γνωστοποιήσει τα δικαιώματά σας και έχετε τύχει θύμα αξιόποινων συμπεριφορών, επικοινωνήστε μαζί μας επιλέγοντας την επιλογή "Επικοινωνία" ή συμβουλευτείτε τον Δικηγόρο σας. 

Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε στον παρόντα ιστοχώρο, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ανωνυμία σας προς τρίτους, όπως και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τηρούνται απαρέγκλιτα από το Γραφείο μας και -εάν επιλέξετε εμάς για τη νομική σας εκπροσώπηση- η επικοινωνία μας θα καλύπτεται από το δικηγορικό απόρρητο του "Κώδικα περί Δικηγόρων" (Ν. 4194/2013). 


Πώς δουλεύουμε;

α. Εξετάζουμε και αναλύουμε τα στοιχεία της υπόθεσής σας, και απαλείφουμε κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας. 

β. Επικοινωνούμε εμπιστευτικά μαζί σας, προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα των γεγονότων, αν από την καταγγελία σας δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία.

γ. Επικοινωνούμε με την εταιρεία σας, στην οποία εκθέτουμε τις νομικές συνέπειες της καταγγελίας, χωρίς να αποκαλύψουμε το όνομα του καταγγέλλοντος. 

δ. Εάν η υπόθεση εμφανίζει ποινικό, αστικό ή πειθαρχικό ενδιαφέρον που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων ή μεταξύ καταγγέλλοντος και εταιρείας, ζητούμε από την εταιρεία σας να μας επιτρέψει την διεξαγωγή εμπιστευτικής έρευνας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες επίλυσης της κρίσης εξωδικαστικά, συμπεριλαμβανομένων των πιθανοτήτων εξώδικης αποζημίωσης, εκτός αν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι τελέσθηκε εγκληματική πράξη. 

ε. Εάν η εταιρεία σας αρνηθεί την διεξαγωγή έρευνας, σας προτείνουμε τους βέλτιστους όρους υπό τους οποίους μπορούμε να αναλάβουμε την υπόθεσή σας, ως Δικηγόροι σας.

στ. Σε κάθε στάδιο σας κρατούμε ενήμερους για τις ενέργειές μας.

 
bottom of page